Mama klub

STŘEDEČNÍ SETKÁVÁNÍ


Období Vánoc bylo štědré i pro děti z Mamaklubu. Díky finančnímu příspěvku z obce se mohly nakoupit námětové a didaktické hračky, dětské hudební nástroje i pomůcky na zlepšení jemné a hrubé motoriky.
Podle svého přání si děti mohou vybrat vkládačky, puzzle, skládací věž, navlíkání korálků nebo zatloukání špalí-ků. Hravým způsobem se seznamují s prací prodavačky, kuchařky, traktoristy, bagristy.. Hudební nástroje zpest-řily zpívání koled a dál budou břinkáním a cinkáním doprovázet i lidové písničky. Nejlepší to je ale na skluzavce, z té mají děti velkou radost a hodně se toho u ní i naučí – být trpělivý a dávat na sebe i ostatní pozor.
8
Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti se-známil s Mysliveckým spolkem Poříčí a jeho činností.
Náš spolek má 17 členů. Jejich věkový průměr je 56 let. Nejstarší člen oslaví v letošním roce 90 let a nejmladší 27 let.
Spolek hospodaří v honitbě pronajaté od honebního společenstva o výměře 815 ha. Jedná se o honitbu v katastru obcí Poříčí, Mladočov, Zrnětín a Budislav.
Na pravidelných schůzích řešíme chod a hospodaření spolku. Činnost spolku je za-měřena převážně na chov drobné zvěře – bažanta obecného, zajíce polního a srnčí zvěře. Stavy této zvěře nepříznivě ovlivňu-je zemědělské hospodaření. Zejména z důvodu ošetřování a sklízení plodin v době snůšky, kladení či líhnutí mláďat. Další problémy mohou způsobit neukázně-ní návštěvníci honitby ať už pěší, nebo motorizovaní.
Tradičně pořádáme myslivecký ples a kar-neval. Vypomáháme obci Poříčí při pořádá-ní různých akcí, například dětského dne. Dobrou spolupráci máme také se Země-dělským družstvem Dolní Újezd.
Josef Boštík
předseda MS Poříčí
Mamaklub se koná každou středu v Kultur-ním domě ve společenské místnosti od 9:00 do 11:00 hod.
Scházíme se postupně dle možností a reži-mu dětí, příchozí maminky s dětmi se po-stupně zapojují. Na zemi je připraven vel-ký koberec, skluzavka a hračky, ke kterým se děti hned po příchodu rozběhnou.
Na své si přijdou děti každého věku. Starší si už docela samostatně hrají, klouzají se po skluzavce. Mladší se batolí mezi hrač-kami nebo leží na dece a pozorují dění ko-lem. Nejmenší většinou spávají v kočárku nebo odpočívají v náručí své maminky.
Po desáté přijde na řadu občerstvení, dě-tem při hraní vždy vyhládne. Vybalíme tedy donesené svačinky. I my, maminky, si uvaříme kávu a společně chvíli posedí-me a popovídáme si. Mnohdy ani nestihne-me dopít a už se děti začnou dožadovat závěrečných písniček a tanečků. Oblíbené písničky „Kolo, kolo mlýnský“ a „Pásla ovečky“ opakujeme vždy několikrát.
Závěrem zveme mezi nás i ostatní místní maminky s dětmi. Přijďte ve středu po de-váté do Kulturního domu nebo nás kontak-tujte ve facebookové skupince Mamaklub Poříčí.

Těšíme se na vás!

za maminky z Mamaklubu
Hana Chadimová
Kamila Kopecká

UPLYNULÉ AKCE

 

DĚTSKÝ KARNEVAL


Jako každý rok sobotní odpoledne po Obecním plese patřil parket v Kulturním domě v Poříčí na-šim dětem.
Letos se karneval konal 2.3.2019 a jak výzdoba napovídala hned u vstupu, nesl se v duchu "SUPER HRDINŮ". Pro každého mrňouska je "super hrdina" někdo jiný a nemusí to být ani pohádková postava, proto jsme mohli vidět mnoho různých masek od princezen, víl, přes supermany, batmany, až po různá zvířátka, indiány nebo piráty.
O program se tento rok poprvé postarala děvčata z naší obce, za což jim patří obrovský dík, protože nad přípra-vou strávily jistě mnoho volného času a pro děti si připravily pestrý a velmi atraktivní program se spoustou her, hlavolamů, soutěží, ale také tanec, který nesmí na karnevalu chybět. Holky se převlékly za své hrdiny, což byl Hulk (Terezka Faltysová), Elastička (Adélka Kusá) a Želva Ninja (Verča Lněničková) a pro děti si připravily cel-kem 5 disciplín.
Nejprve je rozdělily do dvou družstev, která proti sobě v každé disciplíně soupeřila. První disciplína měla název "Kouzelná beruška a Černý kocour". Cílem hry bylo co nejrychleji najít co nejvíce černých puntíků, které holky schovaly po kulturním domě. Druhá soutěž byla ve skládání puzzle a byla pod záštitou "Spidermana". Třetí disci-plínu měl na starosti "Hulk" a spočívala v přehazování míčků z papírů na soupeřovu polovinu, samozřejmě vyhrá-lo to družstvo, kde bylo míčků méně :-). O čtvrtou disciplínu se postarali "Úžasňákovi", ve které si děti mohly zasportovat a zdolat opičí dráhu. Poslední disciplína zbyla na Želvu Ninja a dětem se velmi zalíbila. Za opaskem mělo každé dítko malý ocásek, který si muselo střežit, aby mu ho nikdo ze soupeřova týmu neukradl. Děti bojo-valy o sto šest, takže za každou soutěž si po právu zasloužily drobnou odměnu.
Po krátké taneční pauze děvčata vybrala 5 nejlepších masek karnevalu, což bylo jistě těžké posoudit, protože každý si svou masku pečlivě vybíral nebo vytvořil. Mezi oceněnými byli například Kouzelná beruška, Kleopatra, Indián, pirát a Timmy Trumpet - pro neznalé, jako jsem třeba já, je to světoznámý DJ :-).
Pestrý program se blížil ke svému konci a ten završila tradičně oblíbená hra "židličkovaná" - nejprve si zasoutěžili předškoláci, potom školáci a nakonec došla řada i na dospěláky. Pro děti byla připravená jako obvykle tombola a občerstvení, za což děkujeme sponzorům, za věnované ceny a také pomocníkům v kuchyni a za barem. Ta-ké moc děkujeme našemu nejlepšímu DJ Lubovi, který se postaral o hudbu a světelné efekty. Obrovský dík patří VŠEM, kteří nám pomáhali s přípravou a organizací celého karnevalu, bez Vás by to samozřejmě ani v nejmenším nešlo, takže MOC DĚKUJEME a těšíme se na příště !!!


za maminky z Mamaklubu
Petra Faltysová

Fotografie z celého karnevalu si můžete prohlédnout zde.

PŘEDVÁNOČNÍ POTĚŠENÍ

Ani v loňském předvánočním čase jsme nezapo-mněli na nejstarší občany naší obce.
Maminky s menšími dětmi na mamaklubu vyrobi-ly dárečky, starší děti pak napsaly přáníčka a jed-no předvánoční odpoledne je seniorům roznesly. I koledu zazpívaly.
Chceme tak přispět ke krásnějšímu a radostnější-mu předvánočnímu času a dát tak seniorům naje-vo, že jsou pro nás stále důležití.


Petra Bartošová