Mladočov

Obec Mladočov se nachází severozápadně od obce Poříčí. První zmínka o Mladočovu je z roku 1394. Tento údaj se vyskytuje v dokumentech týkajících se tehdy založeného litomyšlského biskupství.

Celému okolí vévodí mladočovský kostel sv. Bartoloměje. Právě tento kostel je nejstarší stavbou obce. Jedna jeho část, mající známky románského slohu, byla postaven kolem roku 1250. Prostranství mladočovské návsi tvoří kromě zmíněného kostela také pozdně barokní budova fary postavena v roce 1788 a objekt bývalé školy, který je využíván jako rekreační zařízení s kapacitou sto lůžek.

Jméno Mladočova se poprvé uvádí v listině z 3. prosince 1349. V ní pražský arcibiskup Arnošt a jeho kapitula žádá papeže Klementa VI. o přidělení části duchovenstva, kostelů, klášterů ' a farností pražské a olomoucké diecéze k nově zřízenému litomyšlskému biskupství. Nás konkrétně se týkají slova "In Decanatu Mutensi ... parrochiales Ecclesřas ... Mladoczow" - "V děkanátu vysokomýtském ... farní kostely ... Mladočov"." Listina je uložena ve vídeňském archivu.
Listina však nevstoupila v platnost. Teprve 4. listopadu 1350 došlo ke konečné smlouvě o postoupení kostelů k litomyšlské diecézi. Příslušná část listiny zní: "in decanatu Muttensl ... " parrochiales Ecclesias ... Mladoschaw", český překlad: "v děkanátu vysokomýtském ... farní kostely ... Mladočov". Pergamen se nachází v litomyšlském archivu a jeho snímek najdete na stránce věnující se historii.

HERALDIKA

Pečeť Mladočova, objevující se ve formě otisku pečetidla na indikační skice jeho stabilního katastru v roce 1839, má v horní části hrábě s dvěma kosami, v dolní části pluh a snop obilí, a uprostřed mezi nimi je nápis "OBEC MLADOČOV". Razítko obce z roku 1930 obsahuje obdobné elementy v jiném uspořádání.

ZNAK                                            PEČEŤ A RAZÍTKO                               

                               

                                                      otisk pečetidla z r. 1839                    otisk razítka z r. 1930

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE Z MLADOČOVA