Zrnětín

Obec Zrnětín se nachází východně od obce Poříčí. Nejstarší zmínka je o Zrnětínu z roku 1347.Všechny tyto údaje se vyskytují v dokumentech týkajících se tehdy založeného litomyšlského biskupství.

Z návrší je možno pohodlně pozorovat zemskou stezku v jejím předpokládaném průběhu od Zrnětína k Poříčí a po Voštici. Navíc se mezi obyvateli vsi od dávných let klade ke jménu vlastníka domu čp. 27 přízvisko "na tvrzi".

S pochopitelnou mírou nejistoty můžeme říci, že vsi Poříčí a Zrnětín vznikly na konci 13. či na počátku 14. století. Tento závěr lze podepřít významným faktem. V roce 1931 byl v Ztnětíne u č. p. 27 učiněn nález více než 200 pražských grošů Václava II. Numizmatickými odborníky je sklasifikován jako "zvláště významný" a co je z časového hlediska závažné, mince byly uloženy v lttech 1303 - 1305. K tomu ještě připočteme skutečnost, že uvedené stanovení v Zrnětíne se nacházíe na výrazně vyvýšeném místě na kopci, odkud je možno pohodlně pozorovat zemskou stezku v jejím předpokládaném průběhu od Zrnětína k Poříčí a po Voštici. Navíc se mezi obyvateli vsi od dávných let klade ke jménu vlastníka domu č. p. 27 přízvisko "na tvrzi".

Líc a rub pražského groše nalezeného v Zrnětíně 

Došli jsme do 14. století a konečně tu jsou první věrohodné dokumenty, kde jsou jména našich vsí zaznamenána. Všechny tyto podklady souvisejí se vznikem a existencí biskupství v Litomyšli v roce 1344.

Jako první se objevuje jméno Zrnětín. V roce 1347, za vlády Karla IV., se po přeměně litomyšlského kláštera na biskupskou kapitulu rozhodovalo, co z majetku bývalého kláštera připadne biskupovi a co kapitule. Výsledek je obsažen v listině s datem 16. října 1347, v níž vratislavský biskup Předslav (Břetislav) podle požadavku papeže Klementa VI. ze 4. května 1346 rozděluje majetek mezi nové nabyvatele. Latinské znění částí listiny, které nás zajímají, je následovné: "Nos ad ecclesiam Luthomisllensem personaliter transtulimus ... Item Vyesd usque in Chocinow ascendendo, cum omnibus Juribus et Redditibus eciam obhgatis, ... Item in Zernetin, Item Rez... ".Český překlad: "Na litomyšlský kostel osobně jsme přenesli ... rovněž Újezd dosahující až k Chotěnovu se všemi právy a důchody, i zastavenými, ... rovněž v Zrnětíně, rovněž Rez ... ".

Znamenalo to tedy, že Zrnětín a Rez patřily mezi statky litomyšlského biskupa. 
Originál této listiny je uložen v litomyšlském Státním okresním archivu.

V Zrnětíně je kaple z roku 1892 zasvěcená sv. Václavu.

Otisk razítka osady Zrnětín z r. 1935

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE ZE ZRNĚTÍNA: