Základní informace

                                                                  SPORTOVNÍ KLUB POŘÍČÍ, z. s. 

Poříčí u Litomyšle 81, 570 01 Litomyšl

IČO: 27041212

č. ú. 267019851/0300

e-mail: skporici@seznam.cz 

 

předseda - Jiří Bartoš, tel. 777 601 751

místopředseda - Ladislav Kmošek

místopředseda - Roman Kovář ml.

 

 

Vznik klubu

Koncem roku 2005 a počátkem roku 2006 začaly vznikat první myšlenky o založení klubu (sdružení, spolku), které by sdružovalo občany za účelem uspokojování zájmů o sport v různých sportovních odvětvích. Hlavním důvodem bylo, že již v této době se lidé v obci zajímali o sport. V kulturním domě probíhalo cvičení aerobicu pro ženy, muži se scházeli za účelem fotbalu či florbalu. Účelem založení bylo zároveň možnost získat finanční prostředky prostřednictvím dotací a příspěvků na činnost. K tomu však bylo potřeba získat právní subjektivitu, nebo-li statut právnické osoby. Vznikl tým lidí, který se rozhodl založit občanské sdružení s názvem Sportovní klub Poříčí, o. s. a po schválení stanov a splnění dalších náležitostí došlo Ministerstvem vnitra České republiky dne 11. 8. 2006 k registraci Sportovního klubu Poříčí o. s. (občanské sdružení) a přidělení Identifikačního čísla 27041212. Na ustavující valné hromadě konané 25. 8. 2006 se všech 25 přítomných občanů rozhodlo dobrovolně vstoupit do založeného klubu a stali se tak jeho ustavujícími členy. Ustavující valná hromada zvolila tříčlenný výbor ve složení Emanuel Hanyk, Zdena Švihlová a Jana Žďárová, přičemž tito členové si zvolili jako předsedu Emanuela Hanyka a jako dva místopředsedy Zdenu Švihlovou a Janu Žďárovou. Členský příspěvek byl stanoven ve výši 100 Kč na každého člena a rok. Byla rovněž zvolena dvoučlenná revizní komise ve složení Lucie Lněničková a Lukáš Bartoš. Paní Zdena Švihlová byla pověřena k registraci sdružení na Finančním úřadu a ostatních institucích. Do konce roku 2006 tak došlo k registraci na Českém svazu tělesné výchovy, konkrétně u Regionálního sdružení sportů Svitavy, u Českého statistického úřadu a u Československé obchodní banky byl založen bankovní účet klubu. Uzavřeno úrazové pojištění s VZP.  Sídlo klubu se souhlasem stanoveno na adresu Poříčí u Litomyšle 81. 

Zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále "NOZ") došlo ke zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. NOZ nahradil úpravu sdružování občanů v tzv. spolcích. Z tohoto zákona vyplývá, že povinností Sportovního klubu Poříčí, o. s. stejně jako všech ostatních občanských sdružení, je zažádat místně příslušný krajský soud o výmaz z původního rejstříku občanských sdružení do nového tzv. spolkového rejstříku. Sportovní klub tak učinil a tak se nabytím právní moci usnesení Krajského soudu v Hradci Králové dne 8. května 2015 stal Sportovní klub zapsaným spolkem.

V současné době klub organizuje nebo se podílí na organizaci různých sportovních a společenských akcí. Každoročně pořádá podzimní fotbalový turnaj, jemuž na jaře a v létě předcházejí pravidelná fotbalová setkání jednou týdně. V zimním období probíhají dva turnaje ve stolním tenise, jehož je klub také pořádatelem. Předpokládá se, že stolní tenis se vedle fotbalu a florbalu stane dalším sportem, který bude klub provozovat a ve kterém bude pořádat turnaje. V zimních měsících se absolvují tréninky a zápasy v rámci turnaje Dona Bosca v Lubné nebo amatérské florbalové ligy. Dále sportovní klub zajišťuje promítání různých sportovních přenosů na sále KD v Poříčí.

Sportovní klub se v minulosti taktéž podílel na organizaci obecních akcí jako jsou obecní plesy, dětské dny, soutěže v sečení trávy kosou "O zlatou kosu", rozloučení s prázdninami, módní přehlídky, taneční zábavy, country festivaly, setkání rodáků a další.