Sbor dobrovolných hasičů

velitel - Jiří Boštík, tel. 732 482 161
zástupce velitele - Zdeněk Chadima, tel. 774 949 313

 

125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Poříčí

V pamětní knize dobrovolných hasičů Poříčí se dočteme, ž jakých ušlechtilých pohnutek byla hasičská jednota založena. Kolik obětí a pracovního úsilí museli naši předkové přinést, aby sbor založili, udrželi a postupně novou technikou vybavili. Zvlášť počáteční zápisy vysvětlují náladu a život sboru.

V naší obci již roku 1887 vznikla snaha po seskupení se ve sbor dobrovolných hasičů, zvlášť když byla zakoupena dvoukolová stříkačka a k ní 60 m hadic. Tím byl dán podnět k založení našeho spolku, neboť již 12. ledna 1888 přihlásilo se 30 členů a ti hned přikročili k volbě prozatímního předsednictva v tomto složení: Boštík Jiří – tehdejší starosta obce zvolen předsedou, Urban František – velitelem, Boštík František – místovelitelem, Dočkal František a Rosypal Josef – náčelníky. Dosud byl spolek prozatímní, jeho stanovy byly předloženy ke schválení c. k. místodržitelství království českého a teprve, když došlo k jejich schválení je den 11. listopadu 1888 dnem, kdy můžeme uvedené datum a rok uvést, že hasičský sbor v naší obci je veden jako řádný. Po 4 letech činnosti byl sbor vybaven tímto nářadím a výstrojí: dvoukolová stříkačka za 417 zlatých, 120 m hadic, 3 horny, 12 kladek, žebříky, přilbice a několik plátěných obleků.

Od roku 1888 do roku 1894 sbor zasahoval u 21 požárů v Poříčí a okolních obcích. V roce 1894 si sbor pořídil nový prapor. Prapor byl pořízen z milodarů od občanů a členů spolku. Ještě téhož roku se konalo svěcení praporu. Prapor byl vysvěcen před farní budovou, kde důstojný pan farář Jindřich Dudek vykonal svěcení a velebný pan František Budinský pronesl slavnostní řeč. Této slavnosti se zúčastnily zástupci sborů z širokého okolí.

V roce 1895 byla zakoupena nová čtyřkolová ruční stříkačka v ceně 710 zlatých. Stříkačka byla umístěna do nově postaveného hasičského skladiště, které se nacházelo vedle poříčské kaple.

V roce 1898 přijal sbor několik občanů z Desné za své členy a měl kapelu o 17 mužích.

V naší pamětní knize jsou též zapsána jména 5 našich členů, kteří položili své životy na bojištích 1. světové války. Byli to Bartoš František, Dvořák Jan, Krejčí František, Hurych František a Vomáčka Josef, všichni z Poříčí. Ve 2. světové válce zahynul v koncentračním táboře člen Karel Vaško z Poříčí.

V zápise z roku 1945 o zakoupení nové motorové sekačky od firmy Stratílek ve Vysokém Mýtě čteme: Sbor uspořádal slavnost s uvedením stříkačky do služeb veřejnosti. Tato slavnost se konala 28. října 1945.

Roku 1948 se sešla komise pro výstavbu obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Na místní národní výbor byla podána žádost o přidělení pozemku na tuto stavbu. Začátkem dubna byla zahájena výstavba a již 22. srpna byla slavnost k otevření nové zbrojnice.

V roce 1950 je v Mladočově založeno požární družstvo. V roce 1964 se při spojení obcí Poříčí a Mladočov pod jeden místní národní výbor, spojují i oba sbory v jeden celek. V roce 1982 zakoupil sbor z vlastních prostředků starší nákladní automobil Robur upravený pro požární účely. Tolik stručně z historie našeho sboru.

V současné době má náš sbor 50 členů. Výjezdová jednotka obce Poříčí složená z členů našeho sboru je v současnosti vybavena touto technikou: požární automobil Avie, požární stříkačky PS 8, PS 12 a vlastní veterána DS 16.

V posledních letech náš sbor investoval nemalé finanční prostředky, zakoupil 29 ks vycházkových společenských stejnokrojů a v letošním roce nechal vyrobit a zakoupil u firmy Velebný & Fam z Ústní nad Orlicí nový sborový prapor.

Dne 8. června letošního roku se konala v kulturním domě v Poříčí slavnostní valná hromada u příležitosti 125. výročí založení sboru. Za hojné účasti našich členů, jejich rodinných příslušníků, zástupců okresního sdružení hasičů ve Svitavách, okrsku Dolní Újezd, zástupců okolních sborů, starosty obce, členů obecního zastupitelstva, místních společenských organizací a ostatních hostů byl předveden a požehnán náš nový sborový prapor. Žehnání vykonal duchovní správce mladočovské farnosti páter Josef Preissler. Poté byly předány odměny členům našeho sboru za jejich práci a zasloužilým členům našeho sboru byly předány věrnostní listy. Večer se konalo posezení s hudbou a občerstvením, na které byla zvána široká veřejnost.

Řekneme-li, že Sbor dobrovolných hasičů je společenská organizace jako každá jiná, nemůžeme tvrdit, že to není částečně pravda. Scházíme se při různých zábavách, schůzích, soutěžích a jiných společenských akcích. Ale je nutno podotknout, že společenskou organizací přestáváme být v době ohrožení majetku a zdraví našich občanů – v případě požárů a živelných pohrom jsou většinou hasiči první, kteří zasahují.

Na závěr bych poděkovat starostovi obce za zapůjčení kulturního domu pro konání valné hromady a nesmím zapomenout na poděkování místním ženám, které nám s ochotou upekly koláče a připravily pohoštění.

 

Jiří Boštík

starosta SDH

 

Fotografie z oslavy 125. výročí SDH si můžete prohlédnout zde:

http://mzdara1.rajce.idnes.cz/125_LET_HASICSKEHO_SBORU